Posted in Հայոց լեզու 8

Առաջադրանքներ


1. Գտի՛ր հոդերը, որոշի՛ր տեսակները:
Մենք՝ հոգեբաններս, սխալվել չենք կաող:դիմորոշ հոդ
Աշխարհս շատ է փոխվել:ցուցական հոդ
Սրտներս նեղվում է։ստացական հոդ
Նրա բերած լուրն ինձ շատ հուզեց::որոշիչ հոդ

2. Կետադրի՛ր և ուղղի՛ր սխալները:
Ես՝ զինվորս, միշտ պատրաստ եմ: դիմորոշ հոդ
Մենք՝ հայերս  մեծ պատմություն ունենք:դիմորոշ հոդ
Իմ գիրքս նվիրեցի նրան:ստացական հոդ

3. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայից կազմված դերբայներով (ապրելիս, ապրող, ապրած, ապրել):
Նրա ապրել էի երկար ու ձիգ տարիների մասին ընդամենը մի երկու նախադասություն կարելի է պատմել:Գետափին՝ զով ծառերի ստվերում ապրելիս հիշում էր իր անապատը, խանձված ավազը:Կարտոֆիլի արտում ապրող բզեզն արագ բազմանում է ու շարժվում առաջ՝  նոր տարածություններ գրավելու:Ուզում էր քաղաքից դուրս ու մենակ՝ապրել հեռու մի դաշտում:
4. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայի դիմավոր ձևերով:Քանի՛ տարի ապրում ես մեր երկրում ու չգիտե՞ս մեր օրենքները:
Եթե մի երկու ամիս էլ ապրենք այս  խոնավ ու անարև երկրում, բոլորովին կմոռանա՞ք մեր գյուղը:
Մի քանի օր այստեղ ապրի ու կտեսնի, թե ի՞նչ դժվար է օրվա հոգսը հոգալը:Այստեղ ապրելու ուրիշ ելք չունեմ:

5. Տրված բայերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝դիմավոր բայերի և դերբայների:
Փակել է, մտնել, փակած, մտար, փակում եմ, մտնում է, փակեցիր, մտած, փակեցիր, մտնեիր, փակելիս, մտնելիս, կփակենք, մտի՛ր, պիտի փակեք, մտել էինք, փակել էիր, պիտի մտնի:

Posted in երկրաչափություն 8

Պարապմունք 15. Ապիլի 20-24

.

Տեսակապի ժամանակ՝

  • Քննարկում ենք  Պարապմունք 14.
  • Հարց ու պատասխան/կրկնողություն/
  • Լուծում ենք այս շաբաթվա խնդիրներից մի քանիսը

Ավարտիր նախադասությունը՝

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը – 90

2. Ուղղանկյուն եռանկյան 30˚-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է — Ներքնաձիգի կեսին

3.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա այդ էջի    հանդիպակաց անկյունը — 30

4.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունը 45˚է, ապա–մյուս անկյունն էլ է 45

5.Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն կոչվում է այն եռանկյունը,— ուրեմն ուղանկյուն եռանկյան 2 էջերը իրար հավասար են։

10.

լուծում

20×20=40

7. Լուծում

180-90-60=28

28:2=14

Քանի որ աստիճանները իրար հավասար են ուրեմն էջերն էլ են հավասար։

180-45-90=45

9.քանի որ էջը հանդիսանում է ներքնքաձիգի կեսը ուրեմն եթե էջը նշանակենք x ներքնաձիգը հավասար կլինի 2x:Այստեղից երևում

Լուծում

x+2x=26.4

3x=26.4

26.4:3=8.8

8.8 x 2=17.6

Posted in ռուսերեն 8

Выпишите из рассказа все слова и выражения, которые описывают главных героев

ВерочкаАлмазов
Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала его… Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа необходимый комфорт. Она бывала его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.До сих пор все экзамены шли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили…
Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно

Выпишите из текста новые незнакомые  слова?  Посмотрите их значения в словаре и запишите значения.

 черту- հատկություն

переписчицей-սպասավոր

 чертежницей- զորակոչիկ

чтицей-ընթերցողներ

репетиторшей- դաստիրակ

штаб- շտաբ

 завязался-կապնվեց

Posted in հանրահաշիվ 8

639-

ա) x-11=17 բ) 6+x=2

x=17+11=28 x=2-6=-4

x=28 x=-4

գ)

12 + x = – 6 

x=12-6

x=6

                             

640․

ա) x + 2 = 1 բ)x-3=2

x=3+2=5

x=5

x = 1 – 2 =-1

x=-1

Posted in Հայոց լեզու 8

16.04.2020


Փոխադարձ դերանունները ցույց են տալիս փոխադարձ հարաբերությամբ միմյանց հետ կապված առարկաներ կամ անձեր՝ առանց դրանք անվանելու:
Փոխադարձ դերանուններն են՝ իրար, միմյանց, մեկմեկու կամ մեկմեկի:

1. Ընդգծի՛ր փոխադարձ դերանունները, որոշի՛ր դրանց հոլովը:
Մեզ կյանքը նետեց միմյանցից հեռու:
Մենք չուզեցինք մեկմեկու կանչել:
Ընտանիքի անդամները հպարտանում էին իրարով:

Հարցական դերանունները արտահայտում են հարցում :
Միայն ո՞վ դերանունն է, որ գոյականից տարբեր հոլովում ունի: Նայի՛ր հոլովման աղյուսակին և ասա ինչով է տարբերվում գոյականի հոլովումից: 
Ուղղ. ո՞վ
Սեռ. ո՞ւմ
Տր.  ո՞ւմ
Հայց. ո՞ւմ
Բաց. ո՞ւմից
Գործ. ո՞ւմով

Գրի՛ր ո՞վ դերանվան հոգնակին:
Գրի՛ր ե՞րբ դերանվան սեռական և բացառական հոլովները:
Գրի՛ր ո՞ր դերանվան հոգնակին:
Ո՞վ կլուծի այս հարցը: Գրի՛ր ո՞վ հարցական դերանվան պաշտոնը:
Քո ուզածն ի՞նչ է : Գտի՛ր նախադասության ստորոգյալը:

Ինչը։

Հարցական դերանունները արտասանվում են հարցական առոգանությամբ և կազմում են հարցական նախադասություններ: Հարցական դերանունների վերջին ձայնավորի վրա դրվում է հարցական նշան՝ ո՞վ, ե՞րբ ինչպիսի՞ և այլն: Բացառություն են ի՞նչը, ո՞րը, քանի՞երորդ, ո՞րերորդ, քանի՞սը: 
2. Կետադրի՛ր նախադասությունները, ընդգծի՛ր հարցական դերանունները:
Ինչու՞ են քանդվում մարդկանց իրար միացնող կամուրջները:
Ինչից՞ փշրվեց այն կարևոր թելը, որ պահում էր մեզ:
Ով՞ կահասկանա ինձ:
Դու կռվել՞ ես նրա հետ, ինչի՞ համար:

Հարաբերական դերանունները նույն հարցական դերանուններն են, որոնք, սակայն, արտահայտում են ոչ թե հարցում, այլ մի նախադասության կապը, հարաբերվելը մյուսին:
Օր՝. Ինչ աղբյուրից մարդ ջուր խմի, էն աղբյուրը քար չի գցի:
Ով աշխատի, նա կուտի:
Հարաբերական դերանունները հոլովվում են հարցական դերանունների պես և նախադասության մեջ կատարում են նույն պաշտոնները, ինչ որ հարցականները: