Posted in English

Table tennis is my chosen sport

Table tennis is also known as ping-pong and whiff-whaff, is a sport in which two or four players hit a lightweight ball, also known as the ping-pong ball, back and forth across a table using small solid rackets. The game takes place on a hard table divided by a net. Except for the initial serve, the rules are generally as follows: players must allow a ball played toward them to bounce once on their side of the table and must return it so that it bounces on the opposite side at least once. A point is scored when a player fails to return the ball within the rules. Play is fast and demands quick reactions. Spinning the ball alters its trajectory and limits an opponent’s options, giving the hitter a great advantage.

I chose this sport because I played that game as a child and I liked it very much. When I chose that sport, I started learning a lot of tricks. Now I play that game with pleasure, I can beat my opponent․

Posted in English

Do you live to work or work to live?

In this life people work to live. By working, people are able to provide good service to customers or other business and based on that they get paid. And based on salary, they can lead their lives․ They can spend their wages on food, clothing or other possessions․ And every people can get a good salary and a good living from their good work.

Posted in English

English translation

Read the text, translate the last passage into English:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

The boys came to school at 9 o’ clock on Friday and they got on the bus. They visited to the Convey castle and returned to the home.

So ?- said Dave’s mom to him, when he came home, – do you like the castle?

– Not so much – answered Dave, – The stupid people built it very close to that railway.

 1. “Where do you want to eat tonight?” She asked me where I wanted to eat that night.
 2. “I usually drink coffee in the mornings” She said that she usually drank coffee in the morning.
 3. “Could you give me the glass on the table, please?” She asked me if I had could give her glass on the table.
 4. “Please buy some bread on your way home” She asked me that I bought some bread on my way home.______________________________________________________________
 5. . “Do you like studying English?” She asked me if I liked studying English.______________________________________________________________

Read the text, translate the last passage into English:

Mr. Day was a teacher at a school in a big city in the north of England. He usually went to France or Germany for a few weeks during his summer holidays, and he spoke French and German quite well.

But one year Mr. Day said to one of his friends, ‘I’m going to have a holiday in Athens. But I don’t speak Greek, so I’ll go to evening classes and have Greek lessons for a month before I go.’

He studied very hard for a month, and then his holidays began and he went to Greece.

Երբ նա մի քանի շաբաթից վերադարձավ, ընկերները հարցրին.

-Դի՛ք, Հուներենի հետ խնդիրներ ունեցա՞ր  Աթենքում:

-Ո՛չ, ես որևէ խնդիր չունեցա, բայց հույներն ունեցան,- պատասխանեց պարոն Դեյը:

When he returned a few weeks later , His friends asked him.

– Day did you have problems with Greek in Athens ? .

No, I did not have any problem, but Greeks had, answered Mr Day.

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

 1. John _________ (speak) to Susan a minute ago.
 2. -I __________ (not see) my grandparents since last summer.
 3. He usually ———(wake)  up at 6 o’clock.
 4. Please (call) ———– me when the news (start)———-
 5. When I (see) ——— him, he (study) ———-English.
Posted in English

translate

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, ‘Here’s some money. Go and buy some meat.’

‘I’m too tired,’ answered Tim. ‘You go.’ So Jim went to buy the meat. When he came back, he said to Tim, ‘Now, here’s the meat. Please cook it.’ But Tim answered, ‘No, I’m not good at cooking. You do it.’ So Jim cooked the meat. Then Jim said to Tim, ‘Cut the bread,’ but Tim answered, ‘I don’t want to,’ so Jim cut the bread.

Հետո նա ասաց Թիմին.

-Խնդրում եմ, գնա և ջուր բեր:

-Ոչ, չեմ գնա, չեմ ուզում հագուստս կեղտոտել,- պատասխանեց Թիմը, և Ջիմն ինքը բերեց ջուրը:

Ապա Ջիմն ասաց.

-Ճաշը պատրաստ է, արի ուտելու:

-Այ դա ես կանեմ, պատասխանեց Թիմը, -հո ամեն անգամ «ոչ» չե՞մ ասելու:

he said to Tim

Please go and bring back some water

No i dont want go. I dont want to get my clotse dierty. answerd the Tim.

Jim bring the water by himself.

The dinner is ready lets et.

This is i want i will to. Im not going to say no every time.

Do the reported speech

 1. “How often do you go to the cinema?” She asked me ______________________________________________________
 2. “Do you live in London?” She asked me ______________________________________________________
 3. “Did he arrive on time?” She asked me __if he arrive on time ____________________________________________________
 4. “Please help me carry this” She asked me ______________________________________________________
 5. Could you please open the window?” She ______________________________________________________________

Task 2. Read the text, translate the last passage into English:

When the Americans were getting ready to send their first men to the moon, an old Irishman was  watching them on television in the bar of a hotel.

There was an Englishman in the bar too, and he said to the Irishman, ‘The Americans are very clever, aren’t they? They’re going to send some men to the moon. It’s a very long way from our world.’

‘Oh, that’s nothing,’ the Irishman answered quickly. ‘The Irish are going to send some men to the sun in a few months’ time. That’s much farther away than the moon, you know.’

Անգլիացին զարմացավ՝ լսելով դա:

-Իհարկե,-ասաց նա,- բայց արևի վրա չափազանց շոգ է մարդկանց համար:

Իռլանդացին ծիծաղեց և պատասխանեց.

-Իռլանդացիները հո հիմար չեն, մենք արև ցերեկով չենք գնա, այլ կգնանք այնտեղ գիշերով:

Do the reported speech

The Enlish man was surprise to hear that

Of course seid he But In the sun is to hot for the people.

Irish man

Irish man aren’t stupid to go during the

 1. “Go to bed!” She ________________________________________________________
 2. “Do your homework!” She told me to do my homework . _________________________________
 3. “Don’t smoke!” She told me not to smoke . _____________________________________________________________
 4. “Don’t make a mess!” She ____________She told me dont make a mess. __________________________________________________
 5. Do the washing-up!” She ______________________________________________________________
Posted in English

My favorite corner in our school

My favorite corner is the chemistry room․ I love this room because we have interesting chemical experiments and we always go every second hour of every Tuesday. And many guests came to that room to see the chemical experiments by the school students.

Posted in English

Somthing about my blog

My blog was created in the seventh grade because I came to this school in the seventh grade. The status of my blog is always normal. I always post my projects and homework every time. I think blogs help us learn more about technical tools and be more informed and write our thoughts there.

Posted in English

I would change something in my country

I would like to change a lot in my country, although each country has its shortcomings. First of all, I would like my country to be clean, always with people behind those processes. I would also do it technically to develop new types of vehicles․ But even now some things are changing in our country․ But I hope everything will be repaired․I would keep my environment clean and I would never pollute my environment with other food waste

Posted in English

Hometask for translate

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her very much.

He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

Առաջին նավահանգիստը, որտեղ Ջաքը կանգ առավ, Ֆրիթաունն էր: Նա այնտեղից Գլորիային թութակ ուղարկեց: Այդ թութակը խոսում էր հինգ լեզվով:

Երբ Ջաքի նավը հասավ Ավստրալիա, նա նամակ ստացավ Գլորիայից: Նամակում գրված էր. «Շնորհակալություն թութակի համար, Ջա՛ք: Այն ավելի համեղ էր քան ճուտը»:

The first port , where the Jack stops , its Freetown. From there he sends a parrot to Gloria․ This parrot could speak five languages․ When Jack’s ship arrived in Australia, he received a letter from Gloria.It was written in the letter. “Thank you for the parrot, Jack. It was tastier than chicken. ”

Task 2. Read the text, translate the last passage into English:

One day a man went to see his doctor and said to him, ‘I’ve swallowed a horse, doctor, and I feel very ill.’

The doctor thought for a few seconds and then said, ‘All right, Mr. Lloyd, I’ll help you. Please lie down on this bed.’

The doctor’s nurse gave the man an injection, the man went to sleep, and the doctor went out quickly to look for a horse in the town. After half an hour he found one, borrowed it and took it into his office, so

when Mr. Lloyd woke up, it was there in front of him.

– Ահա ձին, պարո՛ն Լոյդ,- ասաց բժիշկը,- ես հանել եմ նրան ձեր ստամոքսից և այն այլևս ձեզ չի անհանգստացնի:

Սկզբում պարոն Լոյդը ուրախացավ, բայց հետո կրկին նայեց ձիուն և ասաց.

– Բայց… բժի՛շկ, իմ ձին սպիտակ էր, իսկ այս մեկը շագանակագուն է:

Here is the horse, Mr. Lloyd,” said the doctor. I took it out of your stomach, it will not bother you anymore.

At first Mr. Lloyd was happy, but then he looked at the horse again and said.

But, doctor, my horse was white, and this one is brown.