Posted in երկրաչափություն 8

Առաջադրանքներ:

1)Տրված է ABC  C ուղիղ անկյունով ուղղանկյուն եռանկյուն, որտեղ՝ <A=370: Գտնել <B-ն:

Քանի որ բոլոր երեք անկյունների գումարը 180 է c=90 իսկ A=37 B=180-90-37=53

B=53

2) ABC-ն A ուղիղ անկյունով հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն է/այսինքն էջերը հավասար են/: Գտեք մյուս անկյունները:

Քանի որ հավասարասրուն եռանկյան հանդիպակած անկյունները իրար հավասար են , ապա 180 – 90=90

90:2=45

3)  CE հիմքով CDE հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է CF բարձրությունը: Գտեք <ECF-ը, եթե <D=540:

180-54=126

126:2=63

63+90=153

180-153=27

3.png