Posted in Մայրենի 8

Մարտի 16 -ի առաջադրանքներ

Ժայռաքաղաքները

Այդ քաղաքները այնքան խիտ են, որ այդ բնակիչները միշտ մնում են իրենց տներում խտության պատճառով։ և այդքան տարիներ անցնելով նրանք ապրում էին այդպիսի անհարմար վիճակում, և դա բոլորին տահաճ էր։Իսկ հետո այդ ժայռերի կողմով անցնող մի շինարարականներ , որոնք ուզում էին վերացնել հին շինություննե՝րը,իսկ այդ տեղի բնակիչները չթողեցին քանի որ եթե նրանց ամբողջ քաղաքները քանդեն նրանք էլ ոչ- մի տեղ չեն ունենա ապրելու։ Բայց շինարարականները այդ մարդկանց տարան ոստիկանություն ։Բայց մարդիկ բացատրեցին ամեն ինչ և ոստիկանությունը որոշեց որ շարունակեն ապրել այդտեղ։