Posted in Uncategorized

Թվական անուն

Թվակաները կոչվում են այն բառերը որոնք կոչվում են առարկայի թվականը կամ քանակ կամ թվային կարգ կամ դաս ։աթվականները լինում դասական բաշխական կոտորակային։Քանակական թվականները  ցույց են տալիս առարկայի քանակը ։Դասական թվականներըցույց են տալիս առարկայի դասը կամ կարգը որերերորդ քանի երրորս հարցերին ։

Aybuben

Օրինակ – երկրորդ ,հինգերորդ հարյուրերորդ։

բաշխական թվա առարկայի բաշխումը և կազմվում է ական , թվի կկազմով։ Կոտորակային թվականները ցույց են տալիս ամբողջի մաս կազմող թվեր։երկու երրորդ ,

Վականների գրությունը

Թվականները գրվում են արաբական նիշերով

Հռոմեական նիշերով սրանցով գրվում են դասական

I,II, III,IV․․․

Հայերենի

Ա-1

Բ-2

Ժ-10

Ճ-100

Թվական կազմող ածանցները կոչվում են թվականակերտ ածանցներն են

Հիսուն , քառասուն , ութսուն, երկրորդ հինգերորդ։

Տասնմեկից իննսունիննը թվակաները գրվում են միասին։

1. Առածներում լրացնել թվականները:
Ուզողի —  երեսն է սև, չուզողի  — :
— չափիր, — կտրիր:
Գիտունին — ասա, անգետին -:
Մի ունեցիր — դահեկան, ունեցիր — բարեկամ:
— մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:
— խելքը լավ է, -` ավելի լավ
Հերոսը- անգամ է մեռնում, վախկոտը` — :

2. Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. 69, 1988, 357, 2968, 99, 3-րդ, 10-րդ:
բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X:

4. Ըստ վերը նշված աղյուսակի ` գրիր քո և ձեր ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեթվերը:

3. Տրված բացարձակ թվականները արմատի կրկնությամբ և ածանցման միջոցով դարձնել բաշխական, նույնը դարձնել նաև դասական:

Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Թվային անհավասարությունների հատկությունները:

Դաս 1. 

Տեսական նյութ

Իրական թվերը ենթարկվում են հետևյալ կանոններին.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատեք.

2) Նշեք նշված թվերից մեկից մեծ և մյուսից փոքր թիվ: Պատասխանը գրեք կրկնակի անհավասարության տեսքով՝

348

5 < 9

-5 > -9

3) Տված ճշմարիտ անհավասարությունից ստացեք նոր ճշմարիտ անհավասարություն՝ գումարելով նրա երկու մասերին միևնույն թիվը՝

3<3,5<5

4) 

Կրկնողություն՝

 1.Գտեք նման միանդամների գումարին հավասար միանդամը.

ա)  3b+b+b

բ) 32xyz2-44xyz2-12xyz2

գ)  4ab+ab+23ab:

2. Կատարեք նման անդամների միացում.

ա) 6,46a4k+2,14a4k-8,6a4k

բ) 7,14ax2+4,36ax2-12,8ax2

3.Բարձրացրեք քառակուսի.
1. (m+n)2

2. (2+a)2

3. (x+5)2
4. (6-p)2

5. (2a-3)2

6. (4x-2y)2

7. (a-b2)2

8. (x3-y)2

Դաս 22.

Ուսումնական ճամբարի մեկնարկ:

Մինչև փետրվարի մեկը փորձելու ենք լուծել  2021 թ-ի

մաթ.օլիմպիադայի խնդիրները /սկսում ենք ամենապարզ առաջադրանքներից/:

Համար 13-ը պետք չէ նայել:

Posted in անգլերեն 8, Uncategorized

Many films produced in Hollywood.

The Olympic Games is held every year.

Chocolate made from cocoa beans.

Thousands of Beatles CDs sold every year.

How many cans of coke are bought every day.

How often is the World

Cup held ?

We are’nt allowed to eat in class.

My parents let me play football in the garden.

You let take photographs here.

My brother let me use his camera.

In Britain, when youre 17 you

Posted in համաշխարհային 8, Uncategorized

Դեկտեմբերի 14-20-ը, առաջադրանք , 8-րդ դասարան

Առաջադրանք 1.

Տանը

 • Սահմանել  «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը, նրան առնչվող 10 հասկացություն
 • Ավանդականությունը Արևմուտք- Արևելք հակադրության մեջ
 • Կազմել  նոր ժամանակներ ի/ XVII-XX դարի սկիզբ/ Օսմանյան  Թուրքիայի,  շահական Իրանի ժամանակագրությունը:
 • Համեմատել նոր ժամանակների Օսմանյան Թուրքիան և շահական Իրանը
 • «Հայերը Իրանում»/ փոքրիկ հետազոտական աշխատանք/
Posted in Uncategorized

Հոլովումը գոյականի փոփոխման կամ ձևն է։Հայերենում գոյականները երկու ձևով են հոլովվում։ Առաջինը հոլովիչներով, որոնք ավելանում են բառի վերջից, այդ հոլովումը կոչվում է արտաքին, իսկ երկրորդը` բառի ներսում և կոչվում է ներքին հոլովում: Բառի հոլովումը որոշելու համար, այն պիտի լինի եզակի թվով և ստանա սեռական հոլով։
Արտաքին հոլովումներն են` ի, ու, ան, ոջ, վա, ց։
Ի հոլովման պատկանում է բառերի մեծ մասը, և դա համարվում է ընդհանրական։ Օրինակ` սովորող-սովորողի:
Ու հոլովման սովորաբար պատկանում են ի-ով վերջացող բառերը, օր ` գինի-գինու, այգի-այգու, մատանի-մատանու։Ի հոլովման են պատկանում մարդ, ամուսին, անկողին բառերը:
Ան հոլովման սովորաբար ենթարկվում են այն միավանկ գոյականները, որոնք հոգնակիում ներ վերջավորություն էին ստանում և ում-ով վերջացող գոյականները։
Ոջ հոլովման ենթարկվում են ազգակցական կապ ունեցող բառերը, նաև ընկեր և տեր բառերը։ Օր.` քրոջ, սկեսրոջ, ընկերոջ։
Վա հոլովման ենթարկվում են ժամանակ ցույց տվող բառերը։Օր.` տարի-տարվա, օր-օրվա, ամիս-ամսվա։
Ց հոլովման ենթարկվում են հավաքականություն ցույց տվող գոյականները։Օր.` Արմենենք-Արմենենց։Ներքին հոլովման երկու ձև կա։ Մեկը, որ վերջին ձայնավորը փոխվում է ա-ի, մյուսը` օ-ի։Օր.` տուն-տան, խաղաղություն-խաղաղության, անկյուն-անկյան, հայր-հոր, մայր-մոր, եղբայր-եղբոր։
Մնացած բոլոր հոլովումները, որոնք այս օրինաչափություններին չեն ենթարկվում, կոչվում են այլաձև հոլովումներն։ Օր.` աղջիկ-աղջկա, դուստր-դստեր, սեր-սիրո։

Սրանցից բացի՝ կան
նաև հոլովման զուգաձևություններ, օրինակ` հուսո-հույսի, լուսո-լույսի, սգո-սգի, պատվո-պատվի, հանգստյան-հանգստի,  կորստյան-կորստի

Առաջադրանքներ:

1.Կազմիր  տրված գոյականների  սեռական  հոլովաձևերը:
Ապարանք,ամառ, տարի, հարսնաքույր, ձի, ընկերուհի, կնքահայր, աղջիկ,բնություն, մարդիկ, կանայք, մորաքույր, գործընկեր, ամուսին, ամպ, լեռ, այգի, տանտիկին, օգնություն, աշուն, սեր, կորուստ, գառ, ցերեկ,Արամենք, մարդ, ամուսին:

Ապրանք- ապրանքից

ամառ-ամռան

տարի- տարու

հարսնաքույր-հարսնաքրոջի

ձի- ձիու

ընկերուհի-ընկերուհու

կնքահայր-կնքահոր

աղջիկ-աղջկանի

բնություն- բնությունի

մարդիկ- մարդու

կանայք- կանանցի

մորաքույր- մորաքրոջի

գործընկեր- գործընկերոջի

ամուսին-ամուսնու

ամպ-ամպի

 լեռ- լեռան

այգի- այգու

տանտիկին-տանտիկնոջ

օգնություն-օգնության

աշուն- աշնան

սեր-սիրու

 կորուստ- կորստի

գառ- գառան

ցերեկ- ցերեկվա

Արամենք-Արամենց

մարդ- մարդու

2.Կազմիր բառակապակցություններ`ընդգծելով հոլովական  զուգաձևությունները:
(Շուշի)ազատագրում, (Շուշի)կոլոլակ
(սուգ)մեջլինել, (սուգ)թափոր
(անկյուն)գագաթ, (անկյուն)խանութ
(Լոռի)մարզ, (Լոռի)բնություն
(ձյուն)փաթիլ, (ձյուն)պես ճերմակ
(հեռացում) խոսքեր, (հեռացում) հրաման
(մահ)չափ, (մահ)մասին: 

Շուշիի ազատագրում, շշվակոլոլակ,

սգոսրահ, սգոթափոր,

անկյունագագաթ, անկյունի խանութ,

Լոռու մարզ Լոռվա բնություն

ձյան փաթիլ ձյան պես ճերմակ,

հեռացման խոսքեր հեռացման հրաման

մահվան չափ մահվան մասին։
3. Գոյականները խմբավորել ըստ հոլովումների։
Քաղաք, սյուն, երկիր, գինի, ժամ, ուրախություն, հայր,  բեռ, հորաքույր, դուռ, փողոց, լեռ, սիրտ, ամիս, անկյուն, կնքամայր,  ձյուն, գործընկեր, ցասում, գիշեր, գարուն, գրիչ, շուն, ձուկ, բարդի, հորեղբայր, կալվածատեր, շարժում, պատանի, կին, Վարդանանք
խաղող, զարգացում,  խնձորենի, Սահակենք։

Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Դաս 19.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝  Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ:

Առաջադրանքներ գրքից՝  171-175

x/3 + y/3=x+y / 3

a / 7 – b / 7 = a-b / 7

2x / 5 – 3y / 5 = 2x-3y / 5

5m / 4 + 3n / 4 = 5m+3n / 4

x / 4 + 3x / 4 = 4x / 4

7a / 8 – 3a / 8 = 4a / 8

172

x-1 / 2 + 1/ 2=x/2

2a/3 – 1-a/3=2a-1 / 3

2 + x/ 3 + 2x-8 / 3 = – 6 +3x / 3

2a /8 – a+1 / 8= 2a – (a+1) / 8= a -1 / 8

174

a +3 / a+b – a-3 / a+b=a+3 – ( a-3)= 6 / a+b

175

4m -1 / n-m – m -4 / m-n=4m-1 / n-m + m-4 / n-m =4m-1+ m -4 / n-m=5m-5 / n-m

Posted in Uncategorized, քիմիա 8

Դեկտեմբեր 7-11

1Պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.
ա) ո՞րն է թթվածին տարրի քիմիական նշանը,

O
բ) որքա՞ն են թթվածնի հարաբերական ատոմային եւ մոլային զանգվածները, գ) ո՞րն է թթվածին տարրի կարգաթիվը,

Mr(O2)=16 x 2= 256

դ) դիրքը պարբերական համակարգում

շարք- 2

պարբերականություն- 2

 • Ի՞նչ օքսիդացման աստիճաններ կարող է դրսեւորել թթվածինը միացություններում.
  1) 0 +1 -1
  2) -2 -1 0
  3)+1 0 -1

 • 3.Ի՞նչ կապեր են առկա թթվածին պարզ նյութի մոլեկուլում.
 • ա) կովալենտ բեւեռային,
 • բ) կովալենտ ոչ բեւեռային,
 • գ) մետաղակա դ) իոնական

4.Առանձնացրեք օքսիդները և հիմքերը:Որոշել օքսիդներում տարրերի օքսիդացման աստիճանները:Հաշվել մեկ օքսիդի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

. 1) BaO, Fe3O4, Al(OH)3
2) Na2O, CaCO3, Al2O3
3) CaO, Ca(OH)2 ,Fe(OH)2
4) P2O5 ,NaOH ,Al2O3

Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Դաս 18.

Հարցերի քննարկում:

1.Գրիր հանրահաշվական կոտորակների օրինակենր:

2. Պարզեցրու՝

 1. 1/5a2b3 x 1.

3.

4.

Պարզեցրու բազմանդամը՝

5.Համեմատեք՝

32 > 23 0,52 > 0,42 (4 / 5)5 < ( 5 / 4 )2 0,52 > 0,53

25 > 52 1,12 < 2,12 (1, 1 / 3)3 < 2 , 42 (4 / 5)2 < ( 4 / 5 )3

(-0,3)2 > (-0,4)2

Posted in Uncategorized

Русские народные игры

7-11 декабря


Обзор проекта

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества.Данный проект, осуществляемый силами учеников 8-ого класса, направлен на выявления знаний и навыков учеников.

Цели

• развитие творческих способностей, логического мышления учеников
• повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора
• повышение интереса к учебно-познавательной деятельности, стимула
• воспитание чувства товарищества, взаимоуважения друг к другу,доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других

Задачи

• формирование умения работать в группе, в команде, сотрудничать
• формирование культуры общения
• умение организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их
•сопоставить их с армянскими играми

Русские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других.

 Игры и условия проведения

Филин и пташки

Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу которых они смогут подражать. Например, голубь, ворона, галка, воробей, синица, гусь, утка, журавль и др. Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, чтобы не услышал филин, придумывают, какими птицами они будут в игре. Птицы летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, которую он выбрал.
На сигнал “Филин!” все птицы стараются быстрее занять место в своем доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за птица. Только верно названная птица становится филином.
Правила игры. Дома птиц и дом филина нужно располагать на возвышении. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин поймает одну из них.

Краски

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все

краски выбрали себе цвет и назвали его хозяину, он приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: Тук, тук!

– Кто там?
– Покупатель.
– Зачем пришел?
– За краской.
– За какой?
– За голубой. Е
сли голубой краски нет, хозяин говорит: “Иди по голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!” Если же покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе.

Идет второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который набрал больше красок.

Если покупатель не отгадал цвет краски, хозяин может дать и более сложное задание, например: “Скачи на одной ножке по голубой дорожке”.
Правила игры. Хозяином становится покупатель, который угадал больше красок.

Задание.

 • Какие русские народные игры вы знаете? Посмотрите в интернете.
 • Малечина-калечина Малечина-калечина — старинная народная игра. …
 • Бабки На Руси «Бабки» были широко распространены уже в VI-VIII вв. …
 • Веревочка …
 • Репка …
 • Забава «Вишенка» …
 • Горелки …
 • Ручеек …
 • Кубарь
 • Поиграйте со своими братьями и сестрами, попросите взрослых снять видео ваших игр.
 • Сопоставьте их с армянскими играми.