Posted in Հայոց լեզու 9

Երկհնչյուններ

Բրաբիոն, ածյամ, բամիան, դաստիարակ, դշխոյական, ժանեկազարդ, կրիա, Հրաչյա, Մարիամ, պատյան, քամելեոն, քվեատուփ, օրիորդ, մումիա, միմյանց, միլիարդ, միլիոն, միմիայն։

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s