Posted in Հանրահաշիվ 9, Երկրաչափություն 9

մարտի 1-4

16. 3 (x -0,5) > 4,5

3x – 1,5 > 4,5

3x = 4,5 + 1,5

3x = 6 / 3

x = 2

x = ( 2 ; +∞)

√ x -1 ≤ 3

x ≥ 1

[ 1;10 ]

Խնդիր 23

L BC = 3 √ 3

L BAD = 30o

BD = BC / AB -?

h = BC / 2 = 3 √ 3 / 2

HC2 = BC 2 – h2 = 9 x 3 / 1 – 9 x 3 / 4 = 36 x 3 – 27 / 4 = 81 / 4

HC = √ 81 / 4 = 9 / 2

DC = 2 x HC = 2 x 9 / 2 = 18 / 2 = 9 / 1 = 9սմ

AB = 9 սմ

S= h x DC = 3 √ 3 / 2 x 9 = 27 √ 3 / 2 սմ

25

S= BF x AD

9 √ 3 / 2 = BF x 3 / 1 √ 3

BF = 9 սմ

Թեստ 2

S = ABDC = 64 / AB – ?

AB = a √ 64 = 8

V = a x a x a = 8 x 8 x 8 = 512

Թեստ 3

e 20 Π / R -?

R = 20 Π / 2Π

e = 2 Π R

R = 10

Վարժություն 363

a1 + a1a = 120

a2 + a9 = ?

an = a1 + 2

S = a1 + an / 2 : n

Sn = a1 +a1 + d ( n-1 ) / 2 x n = 2a1 + d ( n-1 ) x n / 2

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s