Posted in հանրահաշիվ 8

Թվային անհավասարություն

Դաս 2.

Ստորև նշված հինգ  կանոններից հետևում է անհավասարությունների հետևյալ հատկությունները.

Հատկություն 1.

Եթե a, b,c և d թվերն այնպիսին են, որ a<b, c<d, ապա a+c<b+d:

1<7

2<8

1+2<7+8

Հատկություն 2.

Եթե a, b,c և d դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, c<d, ապա 

ac<bd:

2<4

3<5

6<20

Հատկություն 3.

Եթե a և b դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա an<bn, nN:

2<3

2^5<3^5

Հատկություն 4.

Եթե a և b թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա -a>-b:

2<3

-2>-3

Հատկություն 5.

Եթե a և b թվերն այնպիսին են, որ a<b, իսկ c-ն բացասական թիվ է, ապա ac>bc:

Հատկություն 6.

Եթե a և b դրական թվերն այնպիսին են, որ a<b, ապա 1a>1b:

Երբեմն անհրաժեշտ է լինում օգտագործել ոչ խիստ անհավասարություններ՝ կամ :

2<100

½>1/100

ab արտահայտությունը նշանակում է, որ կամ a<b կամ a=b:

a<b<c, ab<c, a<bc, abc անհավասարություններն անվանում են կրկնակի անհավասարություններ:

Աշխատանք դասագրքից՝ 357, 358, 359, 360, 361, 362

ա) 14 > 11 > 10 < 9

բ) -2>-3 < 3>2

358

ա) 14 > 10 > 2>1

բ)5>3 < 6>5

Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Թվային անհավասարությունների հատկությունները:

Դաս 1. 

Տեսական նյութ

Իրական թվերը ենթարկվում են հետևյալ կանոններին.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատեք.

2) Նշեք նշված թվերից մեկից մեծ և մյուսից փոքր թիվ: Պատասխանը գրեք կրկնակի անհավասարության տեսքով՝

348

5 < 9

-5 > -9

3) Տված ճշմարիտ անհավասարությունից ստացեք նոր ճշմարիտ անհավասարություն՝ գումարելով նրա երկու մասերին միևնույն թիվը՝

3<3,5<5

4) 

Կրկնողություն՝

 1.Գտեք նման միանդամների գումարին հավասար միանդամը.

ա)  3b+b+b

բ) 32xyz2-44xyz2-12xyz2

գ)  4ab+ab+23ab:

2. Կատարեք նման անդամների միացում.

ա) 6,46a4k+2,14a4k-8,6a4k

բ) 7,14ax2+4,36ax2-12,8ax2

3.Բարձրացրեք քառակուսի.
1. (m+n)2

2. (2+a)2

3. (x+5)2
4. (6-p)2

5. (2a-3)2

6. (4x-2y)2

7. (a-b2)2

8. (x3-y)2

Դաս 22.

Ուսումնական ճամբարի մեկնարկ:

Մինչև փետրվարի մեկը փորձելու ենք լուծել  2021 թ-ի

մաթ.օլիմպիադայի խնդիրները /սկսում ենք ամենապարզ առաջադրանքներից/:

Համար 13-ը պետք չէ նայել:

Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Դաս 19.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝  Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ:

Առաջադրանքներ գրքից՝  171-175

x/3 + y/3=x+y / 3

a / 7 – b / 7 = a-b / 7

2x / 5 – 3y / 5 = 2x-3y / 5

5m / 4 + 3n / 4 = 5m+3n / 4

x / 4 + 3x / 4 = 4x / 4

7a / 8 – 3a / 8 = 4a / 8

172

x-1 / 2 + 1/ 2=x/2

2a/3 – 1-a/3=2a-1 / 3

2 + x/ 3 + 2x-8 / 3 = – 6 +3x / 3

2a /8 – a+1 / 8= 2a – (a+1) / 8= a -1 / 8

174

a +3 / a+b – a-3 / a+b=a+3 – ( a-3)= 6 / a+b

175

4m -1 / n-m – m -4 / m-n=4m-1 / n-m + m-4 / n-m =4m-1+ m -4 / n-m=5m-5 / n-m

Posted in հանրահաշիվ 8, Uncategorized

Դաս 18.

Հարցերի քննարկում:

1.Գրիր հանրահաշվական կոտորակների օրինակենր:

2. Պարզեցրու՝

  1. 1/5a2b3 x 1.

3.

4.

Պարզեցրու բազմանդամը՝

5.Համեմատեք՝

32 > 23 0,52 > 0,42 (4 / 5)5 < ( 5 / 4 )2 0,52 > 0,53

25 > 52 1,12 < 2,12 (1, 1 / 3)3 < 2 , 42 (4 / 5)2 < ( 4 / 5 )3

(-0,3)2 > (-0,4)2

Posted in հանրահաշիվ 8

Հանրահաշվական կոտորակներ

Դաս 17 .

Հարցերի քննարկում:

Առաջադրանքներ:

Կրճատեք կոտորակը՝

Կրկնողություն, հաշվեք՝

Դաս 16.

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Առաջադրանքներ գրքից՝  128, 133, 134, 135, 136, 137:

a2 / 5ab 14a/21ab = 2 / 3b

b3 / 14 b 2

a3 / 32 a2

4 /8 = 1 /2

8 / 12= 2 /3

8 m3 n / m2 = 3/14

256 /924= 6

2/6=1a/ 3

Posted in հանրահաշիվ 8

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

·   Ինքնաստուգում

·   8-րդ դասարան, հանրահաշիվ

1.Հաշվի’ր .

1.      2^5= 2 x 2 x 2 x 2 x 2=22

2.      1^7= 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1=1

3.      9^2= 9 x 9=81

4.      6^3= 6 x 6 x 6=216

5.      (-9)^2=( -9) x( – 9)=81

6.      (-1)^7=-1

7.      14^(-2)=1/14^2

8.      15^2=15 x 15 =225

9.      10^5 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10= 100.000

10.  (-3)^4=

11.  (-3)^(-4)= 1 / (-3) x (-3) x (-3) x ( -3)= 1 / 81

12.  -4^2 =

13.  -5^3

14.  -5^(-2)

15.  (-13)^0=1

2.Գրիր ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով  a 0.

1.      a^3 x a^4 = axaxa x axaxaxax=a^7

2.      b^4 x b^5=b9

3.      4^3 x 4^2 x 4^1= 46

4.      3^7 : 3^9=3-10

5.      15^4 : 15^3=0 1

6.      6^(-2) x  6^(-4)=68

7.      c^(-3) : c^(-3)=c

8.      a^0: a^(-3)=a3

3.Համեմատիր՝

1.      5^0   < (-4)^0

2.      (-2)^-3 =  (-2)^3

3.      (2^3)^2 և  ((-2)^3)^2

(2x2x2)^2=2x2x2x2x2x2=2^6    

4.      (-7)^0  <  (-7)^3

4.Լուծիր խնդիրը` կազմելով առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգ:

Մի թիվ ութով մեծ է մյուսից: Այդ թվերի գումարը հավասար է  40-ի: Գտեք այդ թվերը:

Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 16.

Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները

Առաջադրանքներ գրքից՝  128, 133, 134, 135, 136, 137,

Դաս 15․

Հարցերի քննարկում։

128

ա)a 5 : a6=a1 բ) a7 : a6= a գ) a4 : a=a1

ե) a-4 : a6 =a -2 զ) a4 : a-5=a-1 է) a-11 : a-8=a19

թ) a6 : a5= a1 ժ)a9 : a5=a5 ի) a-3 : a0=a1

դ) a12 : a 12=a0

ը) a-4 : a= a

Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 15․

Հարցերի քննարկում։

Համարներ դասագրքից՝  119,120,121,124

Վարժություն 119

ա) 104=10 x 10 x 10 x10 10-1=1/10

103=10 x 10 x 10 10-2=1/102

102=10 x 10 10-3=1/103

101=10 10-4=1/104

100=1

բ) 25=2 x 2 x 2 x 2 x 2 20=1

24=2 x 2 x 2 x 2 21=2

23=2 x 2 x 2 2-1=1/2

22=2 x 2 2-2=1/22

2-3=1/23 2-4=1/24

2-5=1/25

գ) (-3)3=(-3) x( -3 )x(- 3)=- 27 (-3)0=1

(-3)2=(-3) x( -3)= 9 (-3)-1=(- 1/3)

(-3)1= -3 (-3)-2=(- 1/32)

(-3)-3 =( – 1/33)

Վարժություն 121

4-2=1/42 5-1+ 4-1=9/20

3-1=1/3 (3-1-5-1)=56,25

3-4=1/34

7,120=1

Վարժություն 124

50 = (-5)0 5-2 =52 (-2)3 > 2 -4

-32 =(-3)2 (-2)4 < 2-4 -24 < 2-4

Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 14.

1. Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի գաղափարը

Տեսական նյութ

5 x 5 x 5=53

a x a x a x a=a4

a-հիմք

4-ցուցիչ

a2 x a3=a5

(a2)3=a6

b4/b4

5o=1

52=5 x 5

52=1/5 x 5

Առաջադրանքներ

1) Հաշվեք.

ա) 5o=1 ա)23/24=2

բ)-(1/3)o=1 բ) 24/24=1

գ)-(1,2)o=1 գ)24/25=1/21

դ) -(1)o=1 դ) 25/27=1/22

Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 13.

Խառը առաջադրանքներ: Աշխատանք դասագրքից:

696  ա, բ

697  ա, բ

702  ա, բ

729  աբգդ

730   ա, բ

Խնդիր  106

Մի քանի հուշում:

Առաջադրանք 702

ա) 1^2=1×1=1

2^2= 2×2=4

3^2=3×3=9

————————

20^2=20×20=400

729 

դ) {8x- 9y=1               {8x-(12x+3)=1

     {3y=4x+1       (3)   { 9y=12x+3      

8x-12x-3=1

-4x=4

x=-1

-8-9y=1

-9y=1+8

-9y=9

y=-1

730   ա, բ

Խնդիր  106