Posted in հանրահաշիվ 8

Քառակուսային եռանթամ

Դաս 24

օրինակ

x + 5 = 7

x =7-5

x=2

√ x = 5

x= 25

x ^ 2 + 5 x + 6 =0

x= -2

4- 10 + 6 =0

2x^2 + 5x + 6

1 Ավագ անդամ

2 Միջին անդամ

3 Ազատ անդամ

Քառակուսի եռանդամ 4 x ^2 + 6x – 7

6 – a

5 – b

c – 4

-6x^2 + 5x + 4 –

D (Դիսկրիմինանտ) – տարբերիչ

D = b^2 – 4 ac (բանաձև)

օրինակ

573

2x ^2 + 5x + 3=0

D= b ^2 – 4 ac = 25 – 4 x 2 x 3= 25 – 24 = 1

Posted in հանրահաշիվ 8

իռացիոնալ հավասարումներ

Դաս 22.
Քառակուսի արմատ պարունակող պարզագույն

հավասարումներ

Եթե հավասարման անհայտը գտնվում է քառակուսի արմատի նշանի տակ, ապա այդպիսի հավասարումը անվանում են իռացիոնալ: Ըստ քառակուսի արմատի սահմանման, հավասարման երկու կողմը քառակուսի բարձրացնելով, տրված իռացիոնալ հավասարումը բերվում է 

 գծային հավասարմանը:

օրինակ

√x= 5

x=25

√ x= 10

x=10^2

x= 10 ^c

√ x-1= 4

1 քայլ

(x-1)= 4^2

x-1=16

x=17

2 քայլ

ստուգել

√ x-5=0

x=5

√ x- 7=3

1 քայլ

x-7= 3^2

x-7= 9

Posted in երկրաչափություն 8, հանրահաշիվ 8

ինքնաստուգում

Ո՞րն է ճիշտ: Ցանկացած բութանկյուն եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կենտրոնը  

1) գտնվում է եռանկյան մեծ կողմի վրա                                                                  

2) գտնվում է եռանկյան տիրույթից դուրս        

3)գտնվում է եռանկյան ներքին տիրույթում

4) հավասարապես է հեռացված կողմերից:

2. Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ: Շրջանագծին արտագծված  ցանկացած քառանկյան դեպքում:

1) երկու հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են                                                  

2) հանդիպակաց անկյունները զույգ առ զույգ հավասար են          

3) երկու հանդիպակաց կողմերի գումարը հավասար է մյուս երկու հանդիպակաց կողմերի գումարին

4) երկու հանդիպակաց անկյունների գումարը 180^0 է :

3.Շրջանագծին արտագծված  ABCD քառանկյան մեջ BC = 6 սմ, AD = 15սմ: Գտիր քառանկյան պարագիծը:

պատասխան – 42

4.Գտիր  կանոնավոր ութանկյան  յուրաքանչյուր անկյան աստիճանային չափը:

պատասխան – 135*

5.Գտիր կանոնավոր բազմանկյան կողմերի թիվը, եթե նրա մի անկյունը հավասար է 108^0:

n=5

6. Գտեք 6 սմ և 8 սմ էջերով և 10 սմ ներքնաձիգով ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

2

7. Շրջանագծին ներգծած է ABCD քառանկյունը, որի մեջ ∠A = 104^0 և ∠B = 71^0:  Գտեք անկյուններ C–ն և D–ն:

109*, 76*

8.Գծագրեք երկու եռանկյուն՝  բութանկյուն և ուղղանկյուն: Դրանց յուրաքանչյուրի հա-

մար արտագծեք շրջանագիծ: Որտե՞ղ է ընկնում արտագծած շրջանագծի  կենտրոնը:

Ներքնաձիքի վրա:

Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 17

9 / 4 = 3 x 3 / 2 x 2 = 3 / 2

16 / 9 = 4 x 4 / 3 x 3 = 4 / 3

25 / 16 = 5 x 5 / 4 x 4 = 5 / 4

49 / 9 = 7 x 7 / 3 x 3 = 7/ 3

501

ա) √900 = 30

√6400 =80

√ 810000=900

√ 250000= 500

√ 16000000= 4000

բ) √ 0,64 = 0,8

√ 0,0064=0,08

√ 0,0009=0,03

√ 0,000016=0,004

√ 0,000004=0,002

գ) √ 256=16

√ 729=27

√ 196=16

√ 625=25

√ 289=17

√ 316=19

504

ա) √100 > √81 = 10>9


բ) √100 < √121 = 10 < 11


գ) √4 < 3 = 2 < 3


դ) 1/5 < √0,25 = 0,2 < 0,5


ե) 2 > √1/16 = 2 >1/4


զ) 9/5 < √4/49 = 3/5 < 2/7


է) √0,09 < √4/25 = 0,3 < 2/5


ը) √9/4 > √64/49 = 3/2 < 8/7


թ) √1/4 < 1/4 = 1/2 < 1/4

504

ա) (√2)^2=2

505

ա) √13=<3√13>4


բ) √17=<4√17>5


գ) √23=<4√23>5


դ) √39=<5√39>6

Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 15.

Թեմա՝ Թվաբանական Քառակուսի արմատ

(տեսանյութն՝ այստեղ)

օրինակներ

25√ = 5

100√=10

1\9√= 1\3

0,49√= 0,7

0,64√ = 0,8

494

ա)9√=3

4√=2

√0=0

√1=1

√81=9

√121=11

√ 400=20

√144 =12

բ)√0,49=0,7

√0,25=0,5

√0,04=0,2

√ 0,0016=0,04

√1 / 9 = 1 / 3

√ 1 / 25 = 1 / 5

√ 1 / 81 = 1 / 9

√ 1 / 1600 = 1 / 40

495

2 +√ 1 = 9

√16 + √ 25 = 5

√ 100 – √ 36 =9

496

2 x √ 81=10 / 3

1 / 3 x √100 =1

Posted in երկրաչափություն 8, հանրահաշիվ 8

Նախագծային աշխատանք

1.Հետազոտիր ուղղի և շրջանագծի փոխադարձ դասավորությունը՝ համեմատելով շրջանագծի շառավիղը և կենտրոնից մինչև ուղիղը եղած հեռավորությունը:
 Ձևակերպեք ստացված արդյունքները:

2.Ցույց տուր մի կետից շրջանագծին տարված շոշափողի հատվածները հավասար են, և դրանք կազմում են հավասար անկյուններ այն ուղղի հետ, որն անցնում է այդ կետով ու շրջանածի կենտրոնով:

3. Գրիր երկու ճշմարիտ անհավասարության օրինակներ:

Բերված  ճշմարիտ անհավասարություններով  ստացիր  նոր ճշմարիտ անհավասարությունները.

6>5

ա/երկու մասը բազմապատկելով միևնույն դրական թվով

6 x 4=24

5 x 4= 20

բ/ երկու մասը բազմապատկելով միևնույն բացասական  թվով

6 x -2=-12

5 x -2=-10
գ/յուրաքանչյուր թիվ փոխարինիր իր հակադիրով

-1\6<-1\5

դ/յուրաքանչյուր թիվ փոխարինիր իր հակադարձով:

1\6<1\5

4. Բեր մեկ անհայտով առաջին աստիճանի անհավասարման օրինակներ 

/ չորս հատ/:

x-6>0

[9;+inv.)
9<x
[4;+ inv.)
4<x
[5;+inv.)
5<x

Լուծիր բերված անհավասարման օրինակները, պատկերիր լուծումը թվային ուղղի վրա, նշիր լուծումը միջակայքով:

Posted in հանրահաշիվ 8

Տնային

Ա)x-1>0
x>0+1
x>1
(1; +inv.)

Բ) x+5<0
x<-5
x<-5
(-inv.;-5)

գ) x-0,5<0
x<0+0,5
x<0,5
(-inv;0,5)

դ)3+x>0
x>0-3
x>-3
(-3;+inv.)

Ե) 7+x>0
x>0-7
x>-7
(-7;+inv.)

զ)x-1.1/3 < 0
x<0+4/3
x<4/3
(-inv.;4/3)

405.
x+4>7
x>7-4
x>3
(3;+inv.)

x-11<-7
x<-7+11
x<4
(-inv.;4)

x+7>7
x>7-7
x>0
(0;+inv.)

x-6<6
x<6+6
x<12
(-inv;12)

4+x >2
x>2-4
x>-2
(-2;+ inv.)

3+x<-6
x<-6-3
x<-9
(-9;+inv.)

406.
x-2>0,2
x>0,2+2
x>2,2
(-inv.;2,2)

2,1+x<7
x<7-2,1
x<4,9
(-inv.;4,9)

x-2>-0,6
x>-0,6+2
x>2,6
(-inv.;2,6)

x+10,7>7,9
x>7,9-10,7
x>-2,8
(-2,8;+inv.)

5,013+x<0,13
x<0,13-5,013
x<-4,883
(-4,883;+inv.)

409.
2x > 4
7x < -14
-5x < 100
-3x < 9
-2x > -2
-3x > —

Posted in հանրահաշիվ 8

Միջակայքերի պատկերումը թվային ուղղի վրա

Դաս 3.

Տեսական նյութ

Դիցուք տված են x կոորդինատային առանցքը և a<b պայմանին բավարարող երկու իրական թվեր: 

x-երի առանցքի a և b կետերից և նրանց միջև գտնվող բոլոր կետերից բաղկացած բազմությունն անվանում են a-ից b հատված և նշանակում՝ [a;b]:

Երբեմն բոլոր տիպի միջակայքերի համար օգտագործվում է ընդհանուր անվանում՝ թվային միջակայքեր:

Առաջադրանքներ

1)

2)

3) Գրառեք նշանակումը՝

4) Գրառեք նկարում պատկերված բազմությունները.

5) Նախորդ վարժության մեջ որո՞նց են համապատասխանում անհավասարությունները.

6)

7)

x>17

17.,+inv.

x<-5

-inv.-5

x>=20

[20;+inv.)

x<=7

-inv.[7

x>7

x<10

[7;10)

(7;10)