Posted in English

Table tennis is my chosen sport

Table tennis is also known as ping-pong and whiff-whaff, is a sport in which two or four players hit a lightweight ball, also known as the ping-pong ball, back and forth across a table using small solid rackets. The game takes place on a hard table divided by a net. Except for the initial serve, the rules are generally as follows: players must allow a ball played toward them to bounce once on their side of the table and must return it so that it bounces on the opposite side at least once. A point is scored when a player fails to return the ball within the rules. Play is fast and demands quick reactions. Spinning the ball alters its trajectory and limits an opponent’s options, giving the hitter a great advantage.

I chose this sport because I played that game as a child and I liked it very much. When I chose that sport, I started learning a lot of tricks. Now I play that game with pleasure, I can beat my opponent․

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s