Posted in English

Do you live to work or work to live?

In this life people work to live. By working, people are able to provide good service to customers or other business and based on that they get paid. And based on salary, they can lead their lives․ They can spend their wages on food, clothing or other possessions․ And every people can get a good salary and a good living from their good work.

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s