Posted in English

English translation

Read the text, translate the last passage into English:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

The boys came to school at 9 o’ clock on Friday and they got on the bus. They visited to the Convey castle and returned to the home.

So ?- said Dave’s mom to him, when he came home, – do you like the castle?

– Not so much – answered Dave, – The stupid people built it very close to that railway.

  1. “Where do you want to eat tonight?” She asked me where I wanted to eat that night.
  2. “I usually drink coffee in the mornings” She said that she usually drank coffee in the morning.
  3. “Could you give me the glass on the table, please?” She asked me if I had could give her glass on the table.
  4. “Please buy some bread on your way home” She asked me that I bought some bread on my way home.______________________________________________________________
  5. . “Do you like studying English?” She asked me if I liked studying English.______________________________________________________________

Read the text, translate the last passage into English:

Mr. Day was a teacher at a school in a big city in the north of England. He usually went to France or Germany for a few weeks during his summer holidays, and he spoke French and German quite well.

But one year Mr. Day said to one of his friends, ‘I’m going to have a holiday in Athens. But I don’t speak Greek, so I’ll go to evening classes and have Greek lessons for a month before I go.’

He studied very hard for a month, and then his holidays began and he went to Greece.

Երբ նա մի քանի շաբաթից վերադարձավ, ընկերները հարցրին.

-Դի՛ք, Հուներենի հետ խնդիրներ ունեցա՞ր  Աթենքում:

-Ո՛չ, ես որևէ խնդիր չունեցա, բայց հույներն ունեցան,- պատասխանեց պարոն Դեյը:

When he returned a few weeks later , His friends asked him.

– Day did you have problems with Greek in Athens ? .

No, I did not have any problem, but Greeks had, answered Mr Day.

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

  1. John _________ (speak) to Susan a minute ago.
  2. -I __________ (not see) my grandparents since last summer.
  3. He usually ———(wake)  up at 6 o’clock.
  4. Please (call) ———– me when the news (start)———-
  5. When I (see) ——— him, he (study) ———-English.

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s