Posted in Հանրահաշիվ 9, Երկրաչափություն 9

Մարտի 2-13

14. ((10√ 3 – 5 √ 6 ) – ( 3 √ 27 – 4 √ 24 )) x 3 √ 3 =

( 10 √ 3 – 5 √ 6 – 9 √ 3 + 8 √ 6 ) x 3 √ 3 = ( √ 3 + 3 √ 6 ) x 3 √ 3 = 9 + 9 √ 18 = 9 + 27 √ 2

15 . a3 – a2b + ab 2 – b3 / a4 – ab + b2 : a4 – b4 / a3 +b3 = a2 (a-b ) + b2 (a-b) / a2 – ab +b2 x (a +b) ( a2 – ab + b2) / ( a2 ) 2 – ( b2) 2 x (a-b) ( a2 +b2 ) (a +b ) / ( a2 – b2 ) ( a2 + b2)

Քառակուսային ֆուկցիայի գրաֆիկը

y = ax 2 + 6x + C

Xo = – b / 2a

գագաթի կորդինատներ – y o = – D / 4a

D = b2 – 4ac = 144 – 4 x 9 x 3 = 36

( 2/ 3: -1 )

y = 9 x 2 – 12 x + 3

a = 9

Xo = -12 / 18 = 2/3

yo = D / 4a = -36 / 4 x 9 = -1 x 4 x3

X1 = 12 – 6 / 18 = 6 /18 = 1/3

X2 = 12 + 6 / 18 = 1

x = 2 / 3 Համաշ․ առան․

Խնդիր 73

y = x 2 – 3x + 5

a = 1

D = 9 -4 x 1 x 5 = 9 -20 = -11

Xo = -3 / 2 = 3/ 2

x = 3/ 2 համ ․ առ․

yo = -11 / 4

( 3 / 2 ; – 11 / 4)

բ ) y = x 2 + 7x – 8

a =1

D = 49 – 4 x1 x(-8)

D = 49 – ( – 39 ) = 81

Xo = -7 / 2

( -7 / 2 ; – 81 / 4 )

yo = 81 / 4

վարժություն 74

y = X2 – 4x + 3

a =1

D = 16 – 4 x 3 x 1 = 4

X1 = 4 +2 / 2 = 3

X2 = 4 – 2 / 2 = 1

Xo = 6 / 2a = – 4 / 2 = 2

yo = D / 4a = -4 \ 4 = -1

(2 ; 1) X = 2 համ․

y = f ( x )

y = f ( X1 – 4 )

y = f ( x ) – 4)

y = -f (x)

y = 7X2

y = 7 (x -3)2

y = 7x2 + 3

y = ( x -1)2

y = x 2

y ( x -1 ) 2

y = ( x -1)2 +1

Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխության հիմնական մեթոդները

y = 4x

y =(4x -3)2

y = ( 4x +8)2

y = f ( x – e)

y = f(x)

y = f (x + 3)

վարժություն 53

ա ) y = ( x -5 ) 2

y =0

(x -5)2 = 0

x-5 = 0

x =5

բ) y = – ( x+8 ) 2

y = 0

(x + 8 ) 2 = 0

x + 8 =0

x = – 8

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s