Posted in English

translate

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, ‘Here’s some money. Go and buy some meat.’

‘I’m too tired,’ answered Tim. ‘You go.’ So Jim went to buy the meat. When he came back, he said to Tim, ‘Now, here’s the meat. Please cook it.’ But Tim answered, ‘No, I’m not good at cooking. You do it.’ So Jim cooked the meat. Then Jim said to Tim, ‘Cut the bread,’ but Tim answered, ‘I don’t want to,’ so Jim cut the bread.

Հետո նա ասաց Թիմին.

-Խնդրում եմ, գնա և ջուր բեր:

-Ոչ, չեմ գնա, չեմ ուզում հագուստս կեղտոտել,- պատասխանեց Թիմը, և Ջիմն ինքը բերեց ջուրը:

Ապա Ջիմն ասաց.

-Ճաշը պատրաստ է, արի ուտելու:

-Այ դա ես կանեմ, պատասխանեց Թիմը, -հո ամեն անգամ «ոչ» չե՞մ ասելու:

he said to Tim

Please go and bring back some water

No i dont want go. I dont want to get my clotse dierty. answerd the Tim.

Jim bring the water by himself.

The dinner is ready lets et.

This is i want i will to. Im not going to say no every time.

Do the reported speech

  1. “How often do you go to the cinema?” She asked me ______________________________________________________
  2. “Do you live in London?” She asked me ______________________________________________________
  3. “Did he arrive on time?” She asked me __if he arrive on time ____________________________________________________
  4. “Please help me carry this” She asked me ______________________________________________________
  5. Could you please open the window?” She ______________________________________________________________

Task 2. Read the text, translate the last passage into English:

When the Americans were getting ready to send their first men to the moon, an old Irishman was  watching them on television in the bar of a hotel.

There was an Englishman in the bar too, and he said to the Irishman, ‘The Americans are very clever, aren’t they? They’re going to send some men to the moon. It’s a very long way from our world.’

‘Oh, that’s nothing,’ the Irishman answered quickly. ‘The Irish are going to send some men to the sun in a few months’ time. That’s much farther away than the moon, you know.’

Անգլիացին զարմացավ՝ լսելով դա:

-Իհարկե,-ասաց նա,- բայց արևի վրա չափազանց շոգ է մարդկանց համար:

Իռլանդացին ծիծաղեց և պատասխանեց.

-Իռլանդացիները հո հիմար չեն, մենք արև ցերեկով չենք գնա, այլ կգնանք այնտեղ գիշերով:

Do the reported speech

The Enlish man was surprise to hear that

Of course seid he But In the sun is to hot for the people.

Irish man

Irish man aren’t stupid to go during the

  1. “Go to bed!” She ________________________________________________________
  2. “Do your homework!” She told me to do my homework . _________________________________
  3. “Don’t smoke!” She told me not to smoke . _____________________________________________________________
  4. “Don’t make a mess!” She ____________She told me dont make a mess. __________________________________________________
  5. Do the washing-up!” She ______________________________________________________________

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s