ՀՀ-ն տնտեսության սպասարկման ոլորտ

Որո՞նք են սպասարկման ոլորտի զարգացման տարածքային կազմակերպումը պայմանավորող գլխավոր գործոնները: Գլխավոր գործոններից են – առևտուր, կրթություն, գիտություն, առողջապահու –թյուն, մշակույթ, սպորտ, կապ, մարդատար տրանսպորտ, բանկային գործ,ֆինանսա վարկային սպասար կում, պետական և հասարակական կառավարում։ Որո՞նք են մշակույթի, առողջապահության, առևտրի, սպասարկման ոլորտի մյուս ճյուղերի աշխարհագրական առանձնահատկթյունները: Զբոսաշրջություն։ Փորձե՛ք հիﬓավորել՝ ինչո՞ւ կապն լրատվությունը այժմ գնահատվում են որպես երկրի … Continue reading ՀՀ-ն տնտեսության սպասարկման ոլորտ