Posted in English

Hometask for translate

Task 1. Read the text, translate the last passage into English:

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her very much.

He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

Առաջին նավահանգիստը, որտեղ Ջաքը կանգ առավ, Ֆրիթաունն էր: Նա այնտեղից Գլորիային թութակ ուղարկեց: Այդ թութակը խոսում էր հինգ լեզվով:

Երբ Ջաքի նավը հասավ Ավստրալիա, նա նամակ ստացավ Գլորիայից: Նամակում գրված էր. «Շնորհակալություն թութակի համար, Ջա՛ք: Այն ավելի համեղ էր քան ճուտը»:

The first port , where the Jack stops , its Freetown. From there he sends a parrot to Gloria․ This parrot could speak five languages․ When Jack’s ship arrived in Australia, he received a letter from Gloria.It was written in the letter. “Thank you for the parrot, Jack. It was tastier than chicken. ”

Task 2. Read the text, translate the last passage into English:

One day a man went to see his doctor and said to him, ‘I’ve swallowed a horse, doctor, and I feel very ill.’

The doctor thought for a few seconds and then said, ‘All right, Mr. Lloyd, I’ll help you. Please lie down on this bed.’

The doctor’s nurse gave the man an injection, the man went to sleep, and the doctor went out quickly to look for a horse in the town. After half an hour he found one, borrowed it and took it into his office, so

when Mr. Lloyd woke up, it was there in front of him.

– Ահա ձին, պարո՛ն Լոյդ,- ասաց բժիշկը,- ես հանել եմ նրան ձեր ստամոքսից և այն այլևս ձեզ չի անհանգստացնի:

Սկզբում պարոն Լոյդը ուրախացավ, բայց հետո կրկին նայեց ձիուն և ասաց.

– Բայց… բժի՛շկ, իմ ձին սպիտակ էր, իսկ այս մեկը շագանակագուն է:

Here is the horse, Mr. Lloyd,” said the doctor. I took it out of your stomach, it will not bother you anymore.

At first Mr. Lloyd was happy, but then he looked at the horse again and said.

But, doctor, my horse was white, and this one is brown.

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s