Posted in Հանրահաշիվ 9

Թվաբանական պրոգրեսիա

351
ա ) Թվաբանական պրոգրեսիա են անվանում այն թվային հաջորդականությունը որի յուրաքանչյուր անդամ սկսած երկրորդից , հավասար է իր նախորդին՝ գումարած միևնույն հաստատուն թիվը։

բ ) Եթե{an} թվային հաջորդականությունը թվաբանական պրոգրեսիա է ապա գոյություն ունի այսպիսի
d թիվ որ ցանկացած ո բնական թվի համար։


352

an = a1 +d (n – 1)

353

Ցանկացած {an} թվաբանական պրոգրեսիայում ո – րդ անդամը an -ը այդ պրոգրեսի a1 առաջին անդամով և d տարբերությամբ արտահայտվում է
an = a1 +d (n – 1)
Բանաձևով որը կոչվում է թվաբանական պրոգրեսիայի ո – րդ անադամի բանաձև։

354
5,

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s