Posted in Գերմաներեն

Գերմաներեն

այբուբենը

A – Ա

B – Բե

C – Ցե

D – Դե

E – է

F – էֆ

G – Գե

H – հա

I – Ի

J – Յոթ

K – Կա

L- էլ

M – էմ

N – էն

O – Օ

P – Պե

Q – Քու

R – էռ

S – էս

T – Տե

U – ու

V – ֆաու

W – վե

X – իքս

Y – էպսիլոն

Ä – է

Z – զեթ

Ö – էօ

Ü – էու

ß – Ս

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s