Posted in երկրաչափություն 8

Բազմանկյուն

Սահմանում

Կանոնավոր բազմանկյուն կոչվում են այն ուռուցիկ բազմանկյունները որի բոլոր անկյունները հավասար են և բոլոր կողմերը։

բազմանկյուններ (1)

Թեորեմ

Ուռուցիկ n անկյան գումարը հավասար է

( n – 2 ) x 180

Խնդիրներ

Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են

N=4

Լուծում

(4-2) x 180=360

360 : 4=90

Գտեք ուռուցիկ վեցանկյան անկյունները, եթե դրանք  իրար հավասար են:

լուծում

N=6

(6-2) x 180=720

720 / 6=120

Քանի՞ կողմ ունի ուռուցիկ բազմանկյունը, եթե նրա անկյունների գումարը 540^0 է:

լուծում

540 : 180 + 2 = 5

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s