Posted in հանրահաշիվ 8

Քառակուսային եռանթամ

Դաս 24

օրինակ

x + 5 = 7

x =7-5

x=2

√ x = 5

x= 25

x ^ 2 + 5 x + 6 =0

x= -2

4- 10 + 6 =0

2x^2 + 5x + 6

1 Ավագ անդամ

2 Միջին անդամ

3 Ազատ անդամ

Քառակուսի եռանդամ 4 x ^2 + 6x – 7

6 – a

5 – b

c – 4

-6x^2 + 5x + 4 –

D (Դիսկրիմինանտ) – տարբերիչ

D = b^2 – 4 ac (բանաձև)

օրինակ

573

2x ^2 + 5x + 3=0

D= b ^2 – 4 ac = 25 – 4 x 2 x 3= 25 – 24 = 1

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s