Posted in երկրաչափություն 8

Դաս 17 – 18

Դաս 18.Առաջադրանքներ՝ 241, 242, 243

Առաջադրանքներ՝ 241, 242, 243

241

ա

(n – 2) x 180/n = 60


(n – 2) x 180 = 60n


180n – 360 = 60n


180n – 60n = 360


120n = 360


n = 360 : 120


n = 3


բ)

(n – 2) x 180/n = 90


(n – 2) x 180 = 90n


180n – 360 = 90n


180n – 90n = 360


90n = 360


n = 360 : 90


n = 4


գ) (n — 2) * 180/n = 135


(n — 2) * 180 = 135n


180n — 360 = 135n


180n — 135n = 360


45n = 360


n = 360 : 45


n = 8


դ) (n – 2) x 180/n = 150


(n – 2) x 180 = 150n


180n – 360 = 150n


180n – 150n = 360


150n = 360


n = 360 : 150


n = 2.4

242

 360 : 60=6


360 : 30=12


360 : 90=4


360 : 36=10


360 : 18=20


360 : 72=5

Դաս 17.

Առաջադրանքներ դասագրքից՝ 238, 239, 241

239

ա)

(3 – 2) x180=180


180 : 3 = 60

բ) (5 – 2) x180=540


540 : 5 = 108

գ)

(6 – 2) x 180=720


720 : 6 = 120

դ)

(10 – 2) x180=1440


1440 : 10 = 144

ե)

(18 – 2) x 180=2880


2880 : 18 = 160

241

ա) (n – 2) x 180/n = 60


(n – 2) x 180 = 60n


180n – 360 = 60n


180n – 60n = 360


120n = 360


n = 360 : 120


n = 3
բ)

(n – 2) x 180/n = 90


(n – 2) x 180 = 90n


180n – 360 = 90n


180n – 90n = 360


90n = 360


n = 360 : 90


n = 4
գ)

(n – 2) x 180/n = 135


(n – 2) x180 = 135n


180n – 360 = 135n


180n – 135n = 360


45n = 360


n = 360 : 45


n = 8
դ)

(n – 2) x 180/n = 150


(n – 2) x180 = 150n


180n – 360 = 150n


180n -150n = 360


150n = 360


n = 360 : 150


n = 2 , 4

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s