Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 17

9 / 4 = 3 x 3 / 2 x 2 = 3 / 2

16 / 9 = 4 x 4 / 3 x 3 = 4 / 3

25 / 16 = 5 x 5 / 4 x 4 = 5 / 4

49 / 9 = 7 x 7 / 3 x 3 = 7/ 3

501

ա) √900 = 30

√6400 =80

√ 810000=900

√ 250000= 500

√ 16000000= 4000

բ) √ 0,64 = 0,8

√ 0,0064=0,08

√ 0,0009=0,03

√ 0,000016=0,004

√ 0,000004=0,002

գ) √ 256=16

√ 729=27

√ 196=16

√ 625=25

√ 289=17

√ 316=19

504

ա) √100 > √81 = 10>9


բ) √100 < √121 = 10 < 11


գ) √4 < 3 = 2 < 3


դ) 1/5 < √0,25 = 0,2 < 0,5


ե) 2 > √1/16 = 2 >1/4


զ) 9/5 < √4/49 = 3/5 < 2/7


է) √0,09 < √4/25 = 0,3 < 2/5


ը) √9/4 > √64/49 = 3/2 < 8/7


թ) √1/4 < 1/4 = 1/2 < 1/4

504

ա) (√2)^2=2

505

ա) √13=<3√13>4


բ) √17=<4√17>5


գ) √23=<4√23>5


դ) √39=<5√39>6

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s