Posted in հանրահաշիվ 8

Դաս 15.

Թեմա՝ Թվաբանական Քառակուսի արմատ

(տեսանյութն՝ այստեղ)

օրինակներ

25√ = 5

100√=10

1\9√= 1\3

0,49√= 0,7

0,64√ = 0,8

494

ա)9√=3

4√=2

√0=0

√1=1

√81=9

√121=11

√ 400=20

√144 =12

բ)√0,49=0,7

√0,25=0,5

√0,04=0,2

√ 0,0016=0,04

√1 / 9 = 1 / 3

√ 1 / 25 = 1 / 5

√ 1 / 81 = 1 / 9

√ 1 / 1600 = 1 / 40

495

2 +√ 1 = 9

√16 + √ 25 = 5

√ 100 – √ 36 =9

496

2 x √ 81=10 / 3

1 / 3 x √100 =1

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s