Posted in քիմիա 8

Հարցեր, վարժություններ եւ խնդիրներ

  1. Քիմիական արդյունաբերության ո՞ր կարեւոր ոլորտներն են կապված ջրածնի հետ:
  2.  
  3. Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա ֆիզիկական հատկությունների վրա:
  4. Ջրածնի ո՞ր կիրառություններն են հիմնված նրա քիմիական հատկությունների վրա:
  5. Ջրածնով լցված օդապարիկները վտանգավոր են: Ինչո՞ւ: Փոխարենը ո՞ր գազը կառաջարկեիք:
  6. Ինչո՞վ է բացատրվում ջրածնային էներգետիկայի հեռանկարային լինելը:

1*****Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.
Mg+O2—»MgO+HCL_— »MgCI2+H2O


Cu+O2 —»CuO +HCL—»CuCI2+H2O—»Cu(OH)2

2.

Կազմե’ք ջրածնի փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները հետեւյալ նյութերի հետ Cl2 , Mg , N 2 ,Անվանե’ք ստացված նյութերը:

H2+Cl2=HCL

H2+Mg =H2Mg

H2+ N2=NH3

3.Գրե’ք հետեւյալ փոխարկումներին համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները S → SO2 → SO3 → H2SO4

4.Կազմել աղերի բանաձևերը .

Նոր թեմա

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s