Posted in քիմիա 8

Ապրիլ 12-16

Տնային

  1. Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.
    Na—»Na2O— »NaCl
    C —»CO2 —»H2CO3
  2. Na + O2 = NaO2
  3. Na2O + HCl =NaCl
  4. C + O2= CO2
  5. CO2 + H2 = H2CO3

2 . Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը:

3. Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածնի օքսիդացման աստիճանը:

4

Փորձի եղանակը

Նատրիումը լցնում ենք փորձանոթի մեջ ավելացնում ենք ցինկ

Իսկ մյուս փորձանոթի մեջ ավելացնում ենք կուպրում։

Երկու փորձանոթները միացնում ենք խողովակով

Ակտիվ մետաղ ռեաքցիայի մեջ դրեցինք ապա թթվի HCl ի հետ

Փորձի միջոցով ստացանք ջրածին մեզ արդեն հայտնի եղանակով ստացանք ջրածին այնուհետև գազատար խողովակով  KO ի մեջ

Նկատեցինք որ ջրածնի օգնությամբ KO ից անջատվեց  պղինձ

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s