Posted in քիմիա 8

Մարտի 29-ից ապրիլի -2

Դասարանական
1 Գր ե՛ք հետեւյալ փոխարկումներին համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները.
Ba- B + A

  BaO – Ba + O

 Ba(OH) 2

2Ստորեւ բերված երկտարր միացություններից՝ Li2O, CuS, CO, CH4, K2O, BaO2, H2S, BaO,
N2O5, FeO, CuO, առանձնացրե՛ք միայն օքսիդները և կազմեք համապատասխան հիդրօքսիդների բանաձևերը ։

LiO, CO, K2O, BaO2, BaO, N2O5, FeO,CuO
Li(OH), K (OH), Ba (OH) 2 , Fe (OH) 2 , Cu (OH) 2:

3Կազմե’ք ջրածնի փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները հետեւյալ նյութերի հետ F2, Ca, O 2 :Անվանե’ք ստացված նյութերը:

Hf Ca H2O

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s