Posted in քիմիա 8

Մարտի 15 – 19

NaOH+HCl=NaCl+ H2O

 1. 1 .Բերված սխեմաներում լրացրե՛ք հարցական նշանի տակ համապատասխան նյութերի բա­ նաձեւերը, հավասարեցրեք դրանք եւ նշեք, թե ռեակցիաների ո՞ր տիպին են պատկանում:
  Zn + O2=ZnO

 2. Al(OH)=Al2O3 + H2O

 3. Mg + HCl=MgCl2 + H2O

 4. Fe + Cl=FeCl3

 5. Au2O3=Au + O2

 6. Al + CuCl2=Cu + AlCl3
 7. 2.Ի՞նչ են օքսիդները, եւ ինչպե՞ս են դրանք դասակարգում: Տետրում գծե ́ք մի աղյու­ սակ եւ համապատասխան սյունակներում գրեք ստորեւ բերվող օքսիդների բանաձեւերը եւ անվանե ́ք՝
  Na2O, N2O5, SiO2, CaO, CrO, CrO3, CuO, Mn2O7, FeO, SO2:

 8. մետաղի օքսիդ-Na2O, CaO, CrO, CrO3, CuO, Mn2O7, FeO

 9. ոչ մետաղի օքսիդ-N2O5, SO2

Գրե՛ք հետեւյալ փոխարկումների համար ռեակցիաների հավասարումները.
Ca——CaO——Ca(OH)2 ——CaCl2
Ca+O2=CaO
CaO+H2O=Ca(OH)2
Ca(OH)2+HCl=CaCl2+H2O

 1. Ստորեւ բերված բանաձեւերն ունեցող նյու­թերում որոշի՛ր տարրերի Օքսիդացման աստիճաննրը KOH, H2SO4, CO2, MgCl2, CuO, HCl:

1.A. Ստորև ներկայացվածներից ո՞ր պարզ նյութն է սովորական պայմաններում գտնվում հեղուկ  ագրեգատային վիճակում.վոլֆրամ, կապար, սնդիկ

2.Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ մտնում են.ա) երկաթի մեկ ատոմ եւ քլորի երեք ատոմ,
բ) ալումինի երկու ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ,
գ) կալցիումի մեկ ատոմ, ածխածնի մեկ ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ:

3.Ո՞ր նյութերն են կոչվում պարզ եւ որո՞նք՝ բարդ նյութեր: Ստորեւ թվարկված նյութերից առան­ ձին­առանձին գրե՛ք պարզ եւ բարդ նյութերի անուն­ ները՝ թթվածին, ջուր, սնդիկ, պղնձի օքսիդ, երկաթ, ջրածին, երկաթի սուլֆիդ, սնդիկի օքսիդ:

4.Ստորև ներկայացված  ո՞ր շարքի քիմիական տարրերը միայն մետաղական պարզ նյութեր կարող են առաջացնել.Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը

 • H,Hg,Zn
 • Pb,Sn,Zn
 • Sn,Pb,Se

5.Ստորև գրված ո՞ր  զույգի նյութերն են մետաղական:Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.

 • ինդիում և ռուբիդիում
 • յոդ և քլոր
 • ինդիում և յոդ        
  6.        Հաշվի՛ր  հարաբերական մոլեկուլային զանգ­վածները (Mr) և         նյութերի քիմիական կապի տեսակը.           KOH, H2SO4, CO2, MgCl2, CuO, HCl:

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s