Posted in հանրահաշիվ 8

Տնային

Ա)x-1>0
x>0+1
x>1
(1; +inv.)

Բ) x+5<0
x<-5
x<-5
(-inv.;-5)

գ) x-0,5<0
x<0+0,5
x<0,5
(-inv;0,5)

դ)3+x>0
x>0-3
x>-3
(-3;+inv.)

Ե) 7+x>0
x>0-7
x>-7
(-7;+inv.)

զ)x-1.1/3 < 0
x<0+4/3
x<4/3
(-inv.;4/3)

405.
x+4>7
x>7-4
x>3
(3;+inv.)

x-11<-7
x<-7+11
x<4
(-inv.;4)

x+7>7
x>7-7
x>0
(0;+inv.)

x-6<6
x<6+6
x<12
(-inv;12)

4+x >2
x>2-4
x>-2
(-2;+ inv.)

3+x<-6
x<-6-3
x<-9
(-9;+inv.)

406.
x-2>0,2
x>0,2+2
x>2,2
(-inv.;2,2)

2,1+x<7
x<7-2,1
x<4,9
(-inv.;4,9)

x-2>-0,6
x>-0,6+2
x>2,6
(-inv.;2,6)

x+10,7>7,9
x>7,9-10,7
x>-2,8
(-2,8;+inv.)

5,013+x<0,13
x<0,13-5,013
x<-4,883
(-4,883;+inv.)

409.
2x > 4
7x < -14
-5x < 100
-3x < 9
-2x > -2
-3x > —

Author:

Բարև ձեզ ես 👩🏻Նարե Խաչատրյանն եմ, սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթհամալիրում։ Ես 7 տարի սովորել եմ երաժշտական դպրոցում և նվագել եմ ջութակ։նաև ես սիրում եմ նկարել և երգում եմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s